Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można zidentyfikować użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności wymienionej poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie odbywa się przez operatora strony. Ich dane kontaktowe można znaleźć w sekcji „Informacje o administratorze” w niniejszej polityce prywatności.

W jaki sposób gromadzimy dane użytkowników?

Z jednej strony, dane użytkownika są gromadzone, gdy użytkownik nam je przekazuje. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie lub za zgodą użytkownika przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlenia strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na stronę.

Do czego wykorzystujemy dane użytkowników?
Niektóre dane są gromadzone w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne Dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.
Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo zażądać poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, może ją cofnąć w dowolnym momencie na przyszłość. W pewnych okolicznościach użytkownik ma również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych dostawców

Gdy użytkownik odwiedza tę witrynę, jego zachowanie podczas surfowania może być oceniane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

2. Hosting

Hostujemy zawartość naszej strony internetowej u następującego dostawcy:

IONOS

Dostawcą jest IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur (zwany dalej IONOS). Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, IONOS gromadzi różne pliki dziennika, w tym adresy IP. Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności IONOS: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

Korzystanie z systemu IONOS odbywa się na podstawie art. 6 ust. 6 lit. f RODO. 1 litr. RODO. Mamy uzasadniony interes w jak najbardziej wiarygodnej prezentacji naszej strony internetowej. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 litr. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że administrator danych przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Przetwarzanie zamówień

Informacje ogólne

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień (AVV) z wyżej wymienionym dostawcą. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że Będziemy przetwarzać dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zasadami. Przetwarzane zgodnie z przepisami RODO

3. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych osobowych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można zidentyfikować użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca podmiotu odpowiedzialnego.

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

PERSONAL EU24
Właściciel Marek Rosiek
AM SCHOTTBRINK 17-19
48465 SCHÜTTORF

Telefon: +49 5923 96 83 675
E-Mail: info@personal-eu24.com

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Czas przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, dane osobowe użytkownika pozostaną u nas do momentu ustania celu przetwarzania danych. Jeśli użytkownik złoży uzasadniony wniosek o usunięcie danych lub cofnie zgodę na przetwarzanie danych, jego dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody do przechowywania jego danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów.

Ogólne informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy jego dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 1 litr. RODO lub art. 9 ust. 2 lit. RODO, w zakresie, w jakim szczególne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO są przetwarzane. W przypadku wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich, przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. 1 litr. RODO. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w swoim urządzeniu końcowym (np. poprzez odcisk palca urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Jeśli dane użytkownika są wymagane do realizacji umowy lub wdrożenia środków przedumownych, przetwarzamy dane użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 1 litr. b RODO. Ponadto przetwarzamy dane użytkownika w zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 litr. c RODO. Przetwarzanie danych może również opierać się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 litr. f RODO. Informacje na temat odpowiednich podstaw prawnych w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszej polityki prywatności.

Uwaga dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich

Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle przepisów o ochronie danych. Jeśli te narzędzia są aktywne, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do tych państw trzecich i tam przetwarzane. Chcielibyśmy podkreślić, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z tym w UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia kroków prawnych przez osobę, której dane dotyczą. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. służby specjalne) mogą przetwarzać, analizować i trwale przechowywać dane użytkownika na serwerach w USA w celach inwigilacyjnych. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać udzieloną wcześniej zgodę. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F RODO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO WNIESIENIA W KAŻDYM CZASIE SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH Z POWODÓW ZWIĄZANYCH Z JEGO SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĄ; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. PODSTAWA PRAWNA, NA KTÓREJ OPARTE JEST JAKIEKOLWIEK PRZETWARZANIE, WYNIKA Z NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA O PRYWATNOŚCI. JEŚLI UŻYTKOWNIK WYRAZI SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ JEGO DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI UŻYTKOWNIKA, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DO USTALENIA, DOCHODZENIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 ABS. 1 RODO).

JEŚLI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH GO DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TAKIEGO MARKETINGU, W TYM PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY, JEGO DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW ZGODNY Z ART. 21(2) RODO).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania istnieje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane użytkownikowi lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, zostanie to wykonane tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Informacje, poprawianie i usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w razie potrzeby, prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, jeśli masz dalsze pytania na temat danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli użytkownik kwestionuje prawidłowość przechowywanych przez nas jego danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania przeglądu użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika było/jest niezgodne z prawem, użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika, ale są one potrzebne do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • W przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, należy zachować równowagę między interesami użytkownika a naszymi. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Jeśli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Szyfrowanie SSL lub TLS.

Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w kontekście obowiązku nadruku do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy witryny wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, takich jak spam.

4. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Ciasteczka

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pakiety danych, które nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym użytkownika. Są one przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub na stałe (stałe pliki cookie). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia przez użytkownika lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

Pliki cookie mogą pochodzić od nas (własne pliki cookie) lub od firm zewnętrznych (tzw. zewnętrzne pliki cookie). Pliki cookie stron trzecich umożliwiają integrację niektórych usług firm zewnętrznych w witrynach internetowych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje witryny nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka zakupów lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane do oceny zachowania użytkownika lub do celów reklamowych.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej, zapewnienia określonych funkcji, o które prosił użytkownik (np. dla funkcji koszyka zakupów) lub optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) (niezbędne pliki cookie) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 1 litr. f RODO, chyba że określono inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Informacje o tym, które pliki cookie i usługi są używane w tej witrynie, można znaleźć w niniejszej polityce prywatności.

Zgoda z powiadomieniem o plikach cookie & Zgodność

Nasza strona internetowa korzysta z technologii zgody Cookie Notice & Compliance for GDPR w celu uzyskania zgody użytkownika na przechowywanie określonych plików cookie na urządzeniu końcowym lub na korzystanie z określonych technologii oraz udokumentowania tego zgodnie z przepisami o ochronie danych.

Powiadomienie o plikach cookie & Zgodność z RODO jest instalowana lokalnie na naszych serwerach, więc nie jest nawiązywane połączenie z serwerami stron trzecich. Powiadomienie o plikach cookie & Zgodność z RODO przechowuje plik cookie w przeglądarce, aby móc przypisać udzielone zgody lub je odwołać. Plik cookie pozostaje aktywny przez 1 miesiąc. W przeciwnym razie dane użytkownika będą przechowywane do momentu, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie, sam usunie plik cookie zgody lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe ustawowe obowiązki przechowywania pozostają nienaruszone.

Korzystanie z Cookie Notice & Zgodność z RODO ma na celu uzyskanie wymaganych prawem zgód na korzystanie z plików cookie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 litr. c RODO.

Formularz kontaktowy

Jeśli użytkownik prześle nam zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, jego dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przechowywane przez nas w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litr. b RODO, jeśli żądanie użytkownika jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona udzielona; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Będziemy przechowywać dane podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym, dopóki nie zażąda on ich usunięcia, nie cofnie zgody na ich przechowywanie lub nie ustanie cel ich przechowywania (np. po spełnieniu żądania użytkownika). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Zapytania pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, jego zapytanie, w tym wszystkie dane osobowe (imię i nazwisko, zapytanie), będą przechowywane i przetwarzane przez nas w celu przetworzenia zapytania użytkownika. Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litr. b RODO, jeśli żądanie użytkownika jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona udzielona; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Dane przesłane do nas za pośrednictwem próśb o kontakt pozostaną u nas, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie, nie cofniesz zgody na ich przechowywanie lub nie ustanie cel przechowywania danych (np. po przetworzeniu Twojej prośby). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

5. Media społecznościowe

eRecht24 Safe Sharing Tool

Treści na tej stronie mogą być udostępniane w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter & Co. zgodnie z przepisami o ochronie danych. Niniejsza witryna wykorzystuje w tym celu narzędzie eRecht24 Safe Sharing Tool. Narzędzie to nawiązuje bezpośredni kontakt między sieciami a użytkownikami tylko wtedy, gdy użytkownik aktywnie kliknie jeden z tych przycisków. Kliknięcie przycisku stanowi zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 litr. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Niniejsza zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Narzędzie to nie przesyła automatycznie danych użytkownika do operatorów tych platform. Jeśli użytkownik jest zalogowany do jednej z sieci społecznościowych, podczas korzystania z elementów mediów społecznościowych Facebook, Twitter & Co. pojawi się okno informacyjne, w którym użytkownik może potwierdzić tekst przed jego wysłaniem.

Nasi użytkownicy mogą udostępniać zawartość tej strony w sieciach społecznościowych zgodnie z przepisami o ochronie danych bez tworzenia pełnych profili surfowania przez operatorów sieci.

Usługa ta służy do uzyskiwania wymaganych prawem zgód na korzystanie z określonych technologii. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 litr. c RODO.

Facebook

Elementy sieci społecznościowej Facebook są zintegrowane na tej stronie. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak według Facebooka zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Przegląd elementów mediów społecznościowych Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Gdy element mediów społecznościowych jest aktywny, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między urządzeniem końcowym a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje w ten sposób informację, że użytkownik odwiedził tę witrynę za pomocą adresu IP. Jeśli użytkownik kliknie przycisk „Lubię to” na Facebooku, będąc zalogowanym na swoim koncie na Facebooku, może połączyć zawartość tej witryny ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać wizytę na tej stronie z kontem użytkownika. Pragniemy podkreślić, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

W zakresie, w jakim uzyskano zgodę, korzystanie z wyżej wymienionej usługi opiera się na art. 6 ust. 1 litr. a RODO i § 25 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Jeśli nie uzyskano zgody, usługa jest wykorzystywana na podstawie naszego uzasadnionego interesu w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych.

W zakresie, w jakim dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 RODO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i przekazywania ich do serwisu Facebook. Przetwarzanie dokonywane przez Facebook po przekazaniu nie jest częścią wspólnej odpowiedzialności. Obowiązki spoczywające na nas wspólnie zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Tekst umowy można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za dostarczanie informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za bezpieczne wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej zgodnie z prawem o ochronie danych. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka. Użytkownik może dochodzić praw osoby, której dane dotyczą (np. żądania informacji) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebook bezpośrednio na stronie Facebook. W przypadku dochodzenia przez użytkownika praw osoby, której dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich Facebookowi.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 i https://www.facebook.com/policy.php.

Instagram

Funkcje serwisu Instagram są zintegrowane na tej stronie. Funkcje te są zapewniane przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Gdy element mediów społecznościowych jest aktywny, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między urządzeniem końcowym a serwerem Instagram. Instagram otrzymuje w ten sposób informacje o wizycie użytkownika na tej stronie.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na Instagramie, może połączyć zawartość tej witryny ze swoim profilem na Instagramie, klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać wizytę na tej stronie z kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Instagram.

W zakresie, w jakim uzyskano zgodę, korzystanie z wyżej wymienionej usługi opiera się na art. 6 ust. 1 litr. a RODO i § 25 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Jeśli nie uzyskano zgody, usługa jest wykorzystywana na podstawie naszego uzasadnionego interesu w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych.

W zakresie, w jakim dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka lub Instagrama, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 RODO). Wspólna odpowiedzialność jest ograniczona wyłącznie do gromadzenia danych i przekazywania ich do Facebooka lub Instagrama. Przetwarzanie dokonywane przez Facebook lub Instagram po przesłaniu dalej nie jest objęte wspólną odpowiedzialnością. Nasze wspólne obowiązki są określone we wspólnej umowie o przetwarzaniu danych. Tekst umowy można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za dostarczanie informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebook lub Instagram oraz za bezpieczne wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej zgodnie z prawem o ochronie danych. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka i Instagrama. Użytkownik może dochodzić praw osób, których dane dotyczą (np. żądania informacji) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebooka lub Instagram bezpośrednio z Facebookiem. W przypadku dochodzenia przez użytkownika praw osoby, której dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich Facebookowi.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Instagrama: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Narzędzia analityczne i reklamowe

Google Tag Manager

Używamy Google Tag Manager. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Tag Manager to narzędzie, które pozwala nam zintegrować narzędzia śledzące lub statystyczne oraz inne technologie na naszej stronie internetowej. Sam Google Tag Manager nie tworzy żadnych profili użytkowników, nie przechowuje żadnych plików cookie i nie przeprowadza żadnych niezależnych analiz. Służy jedynie do zarządzania i wyświetlania narzędzi zintegrowanych za jego pośrednictwem. Google Tag Manager gromadzi jednak adres IP użytkownika, który może być również przekazywany do spółki dominującej Google w Stanach Zjednoczonych.

Korzystanie z Google Tag Manager opiera się na art. 6 ust. 6 lit. f RODO. 1 litr. RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i nieskomplikowanej integracji i zarządzaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 litr. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi witryny analizę zachowań odwiedzających witrynę. Operator strony internetowej otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak odsłony strony, długość wizyty, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te są przypisywane do odpowiedniego urządzenia końcowego użytkownika. Nie ma przypisania do identyfikatora użytkownika.

Ponadto możemy używać Google Analytics do rejestrowania między innymi ruchów myszy i przewijania oraz kliknięć. Google Analytics wykorzystuje również różne podejścia do modelowania w celu uzupełnienia zebranych rekordów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego do analizy danych.

Google Analytics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub odciski palców urządzeń). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 litr. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Wtyczka do przeglądarki

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu jego danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Google Analytics przetwarza dane użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie zamówień i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

7. Wtyczki i Narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Na tej stronie osadzane są filmy z serwisu YouTube. Operatorem stron jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube ten tryb oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę witrynę przed obejrzeniem filmu. Rozszerzony tryb ochrony danych nie wyklucza jednak przekazywania danych partnerom YouTube. W ten sposób YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick, niezależnie od tego, czy użytkownik ogląda film.

Po uruchomieniu filmu YouTube na tej stronie internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Informuje to serwer YouTube, które z naszych stron odwiedził użytkownik. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto YouTube może przechowywać różne pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika po uruchomieniu filmu lub korzystać z porównywalnych technologii rozpoznawania (np. odcisków palców urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskać informacje o odwiedzających tę witrynę. Informacje te są wykorzystywane między innymi do rejestrowania statystyk wideo, poprawy przyjazności dla użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa.

W razie potrzeby dalsze operacje przetwarzania danych mogą być uruchamiane po uruchomieniu filmu YouTube, na co nie mamy wpływu.

Korzystanie z YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 litr. f GDPR. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 litr. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w ich polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Na tej stronie używamy „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane wprowadzane na tej stronie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) są wprowadzane przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego witrynę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający wejdzie na stronę internetową. Aby to przeanalizować, reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego na stronie internetowej lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są informowani o tym, że przeprowadzana jest analiza.

Dane są przechowywane i analizowane na podstawie art. 6 ust. 1 litr. RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed niewłaściwym zautomatyzowanym szpiegowaniem i spamem. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6( ) RODO. 1 litr. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w Polityce prywatności Google i Warunkach świadczenia usług Google pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=de i https://policies.google.com/terms?hl=de.

8. Dostawcy usług eCommerce i płatności

Przetwarzanie danych (danych klientów i umów)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe klientów i dane dotyczące umów w celu ustanowienia, organizacji treści i zmiany naszych stosunków umownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z tej strony internetowej (dane dotyczące użytkowania) tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do umożliwienia lub obciążenia użytkownika opłatą za korzystanie z usługi. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 litr. b RODO.

Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zakończeniu realizacji zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowych i wygaśnięciu wszelkich istniejących ustawowych okresów przechowywania. Ustawowe okresy przechowywania pozostają bez zmian.

Transmisja danych po zawarciu umowy o świadczenie usług i treści cyfrowych

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w kontekście przetwarzania umowy, na przykład instytucji kredytowej odpowiedzialnej za przetwarzanie płatności.

Dalsza transmisja danych nie będzie miała miejsca lub będzie miała miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie wyrazi na nią zgodę. Dane użytkownika nie będą przekazywane stronom trzecim bez jego wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litr. b RODO, które zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

9. Usługi własne

Obsługa danych kandydatów

Oferujemy możliwość zgłoszenia się do nas (np. pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego online). Poniżej informujemy o zakresie, celu i sposobie wykorzystania danych osobowych zebranych w ramach procesu aplikacyjnego. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych użytkownika odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi oraz że dane użytkownika będą traktowane z zachowaniem ścisłej poufności.

Zakres i cel gromadzenia danych

Jeśli użytkownik prześle nam swoją aplikację, przetwarzamy powiązane z nią dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp. Podstawą prawną jest § 26 BDSG zgodnie z prawem niemieckim (nawiązanie stosunku pracy), ust. 6 1 litr. b RODO (ogólne rozpoczęcie umowy) oraz – w przypadku wyrażenia zgody – art. 6 ust. 1 litr. RODO. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Dane osobowe użytkownika będą przekazywane w ramach naszej firmy wyłącznie osobom zaangażowanym w przetwarzanie jego aplikacji.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, dane przekazane przez użytkownika będą przetwarzane na podstawie § 26 BDSG i art. 6 ust. 1 litr. b RODO w celu realizacji stosunku pracy w naszych systemach przetwarzania danych.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie będziemy w stanie przedstawić Ci oferty pracy, odrzucisz ofertę pracy lub wycofasz swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania przesłanych przez Ciebie danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacyjnego (odrzucenia lub wycofania aplikacji). Dane są następnie usuwane, a fizyczne dokumenty aplikacji niszczone. Przechowywanie służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeśli okaże się, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub toczącego się sporu prawnego), usunięcie nastąpi dopiero wtedy, gdy cel dalszego przechowywania nie będzie już miał zastosowania.

Dłuższe przechowywanie może mieć również miejsce, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub jeśli ustawowe obowiązki przechowywania uniemożliwiają usunięcie danych.

Włączenie do puli kandydatów

Jeśli nie złożymy ci oferty pracy, możesz mieć możliwość dołączenia do naszej puli kandydatów. Jeśli kandydat zostanie przyjęty, wszystkie dokumenty i dane z jego aplikacji zostaną przekazane do puli kandydatów w celu skontaktowania się z nim w przypadku pojawienia się odpowiednich wakatów.

Włączenie do puli kandydatów odbywa się wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest związane z bieżącym procesem aplikacyjnym. Osoba, której dane dotyczą, może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W takim przypadku dane zostaną nieodwołalnie usunięte z puli kandydatów, o ile nie istnieją żadne powody prawne do ich przechowywania.

Dane z puli kandydatów zostaną nieodwołalnie usunięte nie później niż dwa lata po udzieleniu zgody.

Dysk Google

Zintegrowaliśmy Dysk Google na tej stronie. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Dysk Google umożliwia nam umieszczenie w naszej witrynie obszaru przesyłania, w którym można przesyłać treści. Przesyłane treści są przechowywane na serwerach Dysku Google. Po wejściu na naszą stronę internetową nawiązywane jest również połączenie z Dyskiem Google, aby Dysk Google mógł rozpoznać, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową.

Korzystanie z Dysku Google odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 1 litr. RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w niezawodnym obszarze przesyłania danych na swojej stronie internetowej. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6( ) RODO. 1 litr. a RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że administrator danych przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

TWÓJ ZESPÓŁ PERSONAL-EU24