Informacje dla wnioskodawców acc. RODO

INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH DLA WNIOSKODAWC

Informacje dotyczące ochrony danych w związku z przetwarzaniem przez nas danych kandydatów zgodnie z art. 13, 14 i 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) PERSONAL-EU24

Droga Kandydatko, drogi Kandydacie,

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Zgodnie z postanowieniami art. 13, 14 i 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), niniejszym informujemy o przetwarzaniu danych osobowych przekazanych przez użytkownika w ramach procesu aplikacyjnego oraz wszelkich danych osobowych zgromadzonych przez nas, a także o prawach użytkownika w tym zakresie. Aby mieć pewność, że użytkownik jest w pełni poinformowany o przetwarzaniu jego danych osobowych w ramach procesu aplikacyjnego, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

1) ODPOWIEDZIALNY ORGAN W SENSIE PRAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Marek Rosiek
PERSONAL-EU24
Am Schottbrink 17-19
48465 Schüttorf

Kontakt

Telefon: +49 5923 96 83 675
E-mail: info@personal-eu24.com

Naszą pełną ofertę można znaleźć pod następującym linkiem:

Nadruk: Co musisz wiedzieć o PERSONAL-EU24

2) CELE I PODSTAWA PRAWNA POSTĘPOWANIA

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika zgodnie z przepisami europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG), o ile jest to konieczne do podjęcia decyzji o nawiązaniu z nami stosunku pracy. Podstawą prawną jest art. 88 RODO w związku z § 26 BDSG do celów stosunku pracy, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy.

Ponadto możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika, jeśli jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub do obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 litr. RODO. Uzasadnionym interesem jest na przykład ciężar dowodu w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG)

Jeśli użytkownik udzieli nam wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, legalność tego przetwarzania opiera się na jego zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 1 litr. a RODO podane. Każda udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość (zob. sekcja 9 niniejszych informacji o ochronie danych).

Jeśli między użytkownikiem a nami istnieje stosunek pracy, możemy, zgodnie z art. 88 RODO w związku z § 26 BDSG, dalej przetwarzać dane osobowe już otrzymane od użytkownika do celów stosunku pracy, o ile jest to konieczne do wykonania lub rozwiązania stosunku pracy lub do wykonywania lub wypełniania praw i obowiązków reprezentacji pracowników wynikających z prawa lub układu zbiorowego, umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług (układu zbiorowego).

3. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy wyłącznie dane związane z aplikacją użytkownika. Może to obejmować ogólne dane osobowe (imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe itp.), szczegóły dotyczące kwalifikacji zawodowych i wykształcenia, szczegóły dotyczące dalszego szkolenia zawodowego oraz wszelkie inne dane, które użytkownik przekaże nam w związku ze swoją aplikacją.

4. źródła danych

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od użytkownika pocztą tradycyjną lub elektroniczną, gdy użytkownik kontaktuje się z nami lub przesyła nam swoją aplikację za pośrednictwem PERSONAL-EU24.

5. ODBIORCA DANYCH

Przekazujemy dane osobowe użytkownika w ramach naszej firmy wyłącznie tym obszarom i osobom, które potrzebują tych danych do wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych lub do realizacji naszego uzasadnionego interesu.

Możemy przekazywać dane osobowe użytkownika spółkom powiązanym z nami, o ile jest to dozwolone w ramach celów i podstaw prawnych określonych w sekcji 3 niniejszego arkusza informacyjnego dotyczącego ochrony danych.

Twoje dane osobowe są przetwarzane w naszym imieniu na podstawie umów o realizację zamówienia zgodnie z art. 28 RODO. W takich przypadkach zapewniamy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami RODO. Kategoriami odbiorców w tym przypadku są dostawcy usług internetowych oraz dostawcy systemów i oprogramowania do zarządzania kandydatami.

W przeciwnym razie dane będą przekazywane odbiorcom spoza firmy tylko wtedy, gdy jest to dozwolone lub wymagane przez prawo, jeśli przekazanie jest konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych lub jeśli mamy na to zgodę użytkownika.

6. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do podjęcia decyzji w sprawie wniosku. Dane osobowe lub dokumenty aplikacyjne zostaną usunięte nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu procesu aplikacyjnego (np. ogłoszeniu decyzji o odrzuceniu), chyba że dłuższe przechowywanie jest prawnie wymagane lub dozwolone. Przechowujemy dane osobowe użytkownika tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo lub w konkretnym przypadku w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych na czas trwania sporu prawnego. W przypadku, gdy użytkownik wyraził zgodę na przechowywanie jego danych osobowych przez dłuższy czas, będziemy je przechowywać zgodnie z jego oświadczeniem o wyrażeniu zgody. Jeśli po zakończeniu procedury aplikacyjnej nastąpi nawiązanie stosunku pracy, szkolenia lub stażu, dane użytkownika będą, jeśli to konieczne i dopuszczalne, początkowo nadal przechowywane, a następnie przekazane do akt osobowych.

7. TWOJE PRAWA

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu zgodnie z art. 15 RODO, prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO, prawo do usunięcia zgodnie z art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do powiadomienia zgodnie z art. 19 RODO oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych zgodnie z art. 77 RODO, jeśli uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. Prawo do odwołania istnieje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika, użytkownik ma prawo do wycofania zgody na wykorzystanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie zgodnie z art. 7 RODO. Należy pamiętać, że anulowanie jest skuteczne tylko na przyszłość. Nie ma to wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed anulowaniem. Należy również pamiętać, że możemy być zmuszeni do przechowywania niektórych danych przez określony czas w celu spełnienia wymogów prawnych (patrz sekcja 8 niniejszych informacji o ochronie danych).

Prawo do sprzeciwu

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. f RODO w celu ochrony uzasadnionych interesów, użytkownik ma prawo na mocy art. 21 RODO do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych w dowolnym momencie z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne i uzasadnione powody ich przetwarzania. Muszą one przeważać nad interesami, prawami i wolnościami użytkownika lub przetwarzanie musi służyć dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. Aby chronić swoje prawa, użytkownik może skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji 1.

8. KONIECZNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w kontekście procesów aplikacyjnych jest dobrowolne. Możemy jednak podjąć decyzję o nawiązaniu stosunku pracy lub nawiązaniu stosunku pracy z Tobą tylko wtedy, gdy podasz takie dane osobowe, jakie są niezbędne do realizacji wniosku.

9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Decyzja w sprawie wniosku nie opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. W związku z tym nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach w rozumieniu art. 22 RODO.

TWÓJ ZESPÓŁ PERSONAL-EU24

erecht24-siegel-datenschutzerklaerung-blau-gross
erecht24-siegel-impressum-blau-gross
erecht24-siegel-disclaimer-blau-gross